Рейтинг міста Запоріжжя 2017:

53%

Індекс публічності

60%

Публічність міського голови

57%

Публічність виконавчих органів

44%

Публічність депутатів

Резюме міста:

За підсумками 2017 року муніципалітет Запоріжжя займає 21 місце в рейтингу публічності серед 24 міст обласного значення із показником 53% (задовільний рівень публічності влади). Беручи до уваги Індекс публічності 2016 року, можемо констатувати ріст публічності Запоріжжя на 5 відсотків, а саме з 48 % до 53%. Загалом, починаючи з 2014 року, Запорізька міська рада демонструє дуже повільний прогрес в розрізі публічності (+9 %) і далі належить до групи міст, які є аутсайдерами загальнонаціонального рейтингу. 

До основних недоліків роботи органу місцевого самоврядування, що негативно вплинули на показники публічності Запорізької міської ради, відносимо відсутність у вільному доступі вичерпної інформації про комунальне майно і землю муніципалітету, неналежну практику звітування депутатів міської ради та низьку якість безпосередньої взаємодії депутатів та посадовців з громадянами. Слід також зазначити, що органи місцевого самоврядування не публікують інформацію у форматі відкритих даних та не оприлюднюють усієї необхідної інформації в зручний і структурований спосіб на офіційному веб-сайті ради.

В розрізі окремих суб’єктів місцевого самоврядування найменш публічними у 2017 році виявилися депутати місцевої ради (44 % публічності). Друге місце займають виконавчі органи влади (57 % публічності). Натомість найбільш публічним став міський голова (60 % публічності).

Публічність міського голови

За підсумками 2017 року публічність міського голови склала 60% (показник 2016 року склав 41 %). Основною причиною зміцнення позицій у рейтингу публічності є оновлення офіційного веб-сайту міської ради та розширення обсягу оприлюдненої інформації про діяльність міського голови.

Водночас практика звітування міського голови про свою роботу перед територіальною громадою не відповідає добрим практикам з інших міст (публічне звітування із завчасним анонсуванням про подію, можливість участі усіх зацікавлених, громадян, оприлюднення друкованого тексту звіту. Також на веб-сайті бракує інформації  про радників та помічників міського голови. Головна посадова особа місцевого самоврядування не використовує механізму громадських консультацій (зокрема громадських слухань) з метою залучення та врахування думки громадськості при прийнятті рішень. Проблемою є відсутність спеціальної процедури особистого прийому міським головою громадських об’єднань, професійних спілок, релігійних організацій.

Публічність виконавчих органів міської ради

Виконавчі органи Запорізької міської ради за результатами дослідження 2017 року отримали оцінку публічності своєї діяльності на рівні 57 % (минулорічний показник становив  – 42 %).

Серед позитивних аспектів можна назвати наявність можливості для мешканців Запоріжжя бути присутніми на засіданнях комісій при деяких департаментах, також на засіданнях виконавчого комітету міської ради. На високому рівні здійснюється інформування про умови та порядок отримання адміністративних послуг. Також в цілому задовільною є ситуація із забезпеченням доступу до публічної інформації через механізм запитів. Запровадження бюджету участі, практик подання електронних петицій та електронних звернень ефективно впливають на зростання публічності процесу прийняття рішень на місцевому рівні.

До недоліків роботи виконавчих органів Запорізької міської ради відносимо відсутність наглядових рад при комунальних підприємствах, брак інформації про діяльність департаментів, комунальних установ, закладів та підприємств, неоперативне розміщення деяких проектів та рішень на веб-сайті ради. Також неналежною залишається практика звітування виконавчих органи місцевої влади про свою роботу перед громадою. Не можна ознайомитися зі звітами виконавчих органів і на офіційному сайті ради. Крім того, відсутня у загальному доступі інформація про фінансово-економічну діяльність комунальних закладів, установ та підприємств.  

Потребує покращення і робота щодо оприлюднення інформації у форматі відкритих даних, що передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835. Попри те, що на сайті є окреме посилання з назвою «Відкритті дані», однак інформація там відсутня. Також є гіперпосилання на сайт Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, однак там міститься всього 9 наборів даних у форматі відкритих даних.

Публічність депутатів міської ради

Найнижчий рівень публічності серед трьох об’єктів дослідження визначено за депутатським корпусом Запорізької міської ради (44 % із можливих 100%). У порівнянні з 2016 роком, цей показник знизився на 15%, що є найнижчим серед інших представницьких органів обласних центрів Україні.

Серед показників, що вплинули на низьку оцінку публічності діяльності депутатів Запорізької міської ради відносимо відсутність на офіційному сайті ради декларацій про майно, доходи і фінансові витрати, або принаймні активного посилання на ці документи на сайті НАЗК. Запорізькою міською радою не затверджений графік звітування депутатів перед територіальною громадою, більшість депутатів не звітують про свою роботу в раді, хоча окремі депутати публікують свої річні звіти на персональних сторінках у соціальних мережах. На офіційному сайті Запорізької міської ради не оприлюднено інформації про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби мешканців, графіка засідань постійних депутатських комісій. Не доступні для ознайомлення мешканців міста протоколи сесій ради, а також записи попередніх засідань, не завжди вчасно оприлюднюються проекти рішень, що розглядатимуться на сесіях.

Також депутати не подбали про врегулювання та використання механізмів залучення громадян до процесу прийняття рішень у місті. Зокрема, не було прийнято окремого документа, який би детально визначав процедуру проведення громадських слухань, подання місцевої ініціативи, утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів при органах місцевого самоврядування. Не прийнято і Етичного кодексу поведінки депутатів, що визначає перелік принципів та добрих практик, якими мають послуговуватися місцеві обранці при прийнятті рішень.    

До позитивів роботи депутатів Запорізької міської ради відносимо ведення он-лайн відео-трансляцій пленарних засідань міської ради, також до відома мешканців завчасно доводяться рішення сесій Запорізької міської ради. Існує також практика повідомлення депутатами про конфлікт інтересів під час голосування. Мешканці мають вільний доступ до сесій міської ради. Більшість, але не всі депутати проводять регулярний прийом мешканців Запоріжжя у відведений та визначений час.

Загальні рекомендації

Для суттєвого підвищення рівня публічності Запорізької міської ради посадовцям та депутатам необхідно більш послідовно та дисципліновано виконувати норми законодавства щодо оприлюдення інформації та залучення громадськості до процесу прийняття рішень. Також доцільно запроваджувати інноваційні підходи та практики інформування та взаємодії з громадськістю, використовуючи успішний досвід таких міст як Івано-Франківськ, Київ, Вінниця, Луцьк, Львів.

Оновлений веб-сайт ради, ширше інформування про діяльність міського голови, відео-трансляції сесій Запорізької міської ради, запровадження бюджету участі, електронних петицій є позитивними кроками в напрямку більшої прозорості, відкритості та підзвітності. Однак, небажання посадовців і депутатів активно й на регулярній основі працювати з громадськими активістами, мала зацікавленість у сприянні поширення інформації у форматі відкритих даних, обмеження доступу до важливої публічної інформації призводить до того, що місто Запоріжжя повільно прогресує у національному рейтингу публічності міст України.

Міському голові

Міському голові Запоріжжя рекомендуємо посилити комунікацію з містянами, громадськими об’єднаннями, особисто здійснювати прийоми громадян, ініціювати та брати участь у громадських консультаціях. Також вважаємо за необхідне доповнити біографічні відомості інформацією про судимість, сприяти оприлюдненню інформації та даних про помічників і радників головної посадової особи міста Запоріжжі. Рекомендуємо започаткувати практику публічного звітування про діяльність на відкритих зустрічах перед усіма охочими.

Виконавчим органам

Виконавчим органам рекомендуємо налагодити процес збору та оприлюднення інформації у форматі відкритих даних. Також доброю практикою має стати розміщення на офіційному сайті Запорізької міської ради вичерпної інформації та текстових звітів про діяльність департаментів і управлінь. Для посилення підзвітності та публічності діяльності в ході прийняття управлінських рішень, рекомендуємо створити наглядові ради при комунальних підприємствах. Доцільно провести додаткові навчання для посадовців щодо питань доступу до публічної інформації та політики відкритих даних.

Депутатам

Рекомендовано впровадити регулярну практику індивідуального звітування про свою діяльність перед громадою у форматі відкритої зустрічі. Депутати мають більш активно взаємодіяти з громадянами не лише у форматі особистих прийомів (у визначений час та у визначеному місці), але й через ініціювання та участь в громадських консультаціях щодо актуальних питань місцевого значення. Крім того, у вільному доступі має бути інформація про використання коштів депутатського фонду.

Принцип прозорості?

Міський голова51%

Інформація про міського голову та його діяльність?44%

На час здійснення моніторингу, біографія міського голови, розміщена на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради, не містила інформації про наявність/відсутність судимості у головної посадової особи місцевого самоврядування. Декларація про майно, доходи, витрат і зобов’язання не оприлюднена на сайті ради, однак на офіційному порталі НАЗК розміщена.

Повноваження міського голови детально не описані, є окремі посилання на норми чинного законодавства України.

Діяльність Запорізької міської ради та міського голови висвітлюється в повній мірі та має інформативний характер. На веб-сайті детально описана процедура порядку прийому міським головою громадян.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?54%

На сайті Запорізької міської ради окремо не представлена інформація про помічників, радників міського голови. Також через відсутність ефективної пошукової системи складно знайти документи про порядок, умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад, розпорядження міського голови про кадрові призначення. На веб-сайті оприлюднена загальна інформація про вакантні посади. Використовуючи механізм запиту на публічну інформацію, без перешкод можна отримати копії протоколів, розпоряджень та інших документів, що стосуються заміщення вакантних посад.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?42%

На офіційному веб-сайті міської ради оприлюднений Генеральний план міста Запоріжжя. Документ містить інформацію з обмеженим доступом, не має описової частини.

На сайті оприлюднено бюджет та щомісячні зміни до нього.

Система управління якістю (ISO) в Запорізькій міській раді не запроваджувалася.

В Запоріжжі запроваджена та діє система електронних петицій та бюджет участі. Електронна петиція у Запоріжжі має набрати 700 голосів мешканців, за відсутності 700 голосів, петиція розглядається в межах Закону України «Про звернення громадян».

Нормативні документи муніципалітету?75%

Статут територіальної громади оприлюднений на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради.

Розпорядження міського голови публікуються на веб-сайті ради, але через недосконалість пошукової системи, деякі з них складно знайти. Також під час проведенні моніторингу було виявлено, що окремі розпорядження оприлюднюються із запізненнями або їх неможливо завантажити.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ45%

ДЕПУТАТИ І РАДА48%

Принцип відкритості?

Міський голова55%

Участь громадськості?55%

На сайті присутня інформація про дні, години та порядок прийому громадян. Відсутня інформація щодо окремого прийому громадських об’єднань. Інформація щодо виїзних засідань відсутня. На офіційному сайті є посилання на особисту сторінку міського голови у соціальній мережі Facebook.

Перед міською радою є пандус, що уможливлює доступ громадян з інвалідністю до приміщення, але в раді немає ліфта, пандусу чи іншої інфраструктури для вільного пересування.

У Запоріжжі працює міський контактний центр та діє гаряча телефонна лінія. На офіційному веб-сайті оприлюднення процедура електронного звернення до міського голови та органів місцевого самоврядування.

З відповіді на запит на інформацію, вдалося з’ясувати, що міський голова у 2017 році не ініціював громадських обговорень.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ71%

ДЕПУТАТИ І РАДА42%

Принцип підзвітності?

Міський голова81%

Фінансові ресурси муніципалітету?85%

Інформація про бюджет міста та виконання бюджету міститься на офіційному сайті. Окрім того, у Запоріжжі є окремий онлайн-сервіс, де представлена та візуалізована інформація про доходи та видатки, а також їхня структура.

Під час проведення моніторингу офіційного сайту Запорізької міської ради не вдалося виявити документів або інформації про перелік та ставки місцевих податків і зборів.

Звіт про результати діяльності міського голови?80%

Загалом практика звітування міського голови про свою діяльність у Запоріжжі існує. Однак результати моніторингу та опитування громадських активістів і журналістів свідчать про те, що міський голова швидше проводить інформування населення про виконану роботу, причому потрапити на подібний захід можна лише за спеціальним запрошенням. Тому не всі охочі громадські активісти та журналісти можуть бути присутніми на звіті міського голови.

На жаль, на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради, не вдалося виявити текст звіту, а лише фото із заходу.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ52%

ДЕПУТАТИ І РАДА39%

Залишити відповідь